Stora utbetalningar av elstöd

Svar på skriftlig fråga 2022/23:440 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
KN2023/02593 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:440 av Fredrik Olovsson (S)
Stora utbetalningar av elstöd

Fredrik Olovsson har frågat mig om jag i regeringens beredning av elstödet till konsumenter blev medveten om att denna typ av utbetalningar kunde bli aktuella och om det, om så var fallet, vidtogs några åtgärder för att minska effekterna.

Vid beredningen av elstödet inom Regeringskansliet har underlag tagits fram i den omfattning som varit behövligt och sedvanlig beredning har skett. Vad gäller frågan om hur stora utbetalningarna av elstödet skulle kunna bli, så fanns det inte någon tillförlitlig information om eventuella högsta belopp som skulle kunna betalas ut. Av förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 framgår emellertid att elstöd inte betalas för förbrukning över tre miljoner kilowattimmar per uttagspunkt.

För att säkerställa en effektiv, snabb och rättssäker handläggning av elstödet till hushåll har Försäkringskassan fått i uppdrag att sköta utbetalningarna av stödet. Det blir därmed Försäkringskassan som i enlighet med förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 får bedöma om mottagarna av stora utbetalningar av elstöd har rätt att få del av detta elstöd. Försäkringskassan har möjlighet att besluta om återbetalningsskyldighet av elstödet om stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Stockholm den 22 mars 2023

Ebba Busch

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2023-03-11)