Stöd till mindre lokala nyhetsbyråer

Svar på skriftlig fråga 2018/19:790 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)Svar på fråga 2018/19:790 av Anders Österberg (S)
Stöd till mindre lokala nyhetsbyråer

Anders Österberg har frågat mig om vilken väg jag ser framåt för att de små lokala nyhetsbyråerna ska kunna få stöd i framtiden.

Det är viktigt att säkerställa att det finns goda förutsättningar för att säkra lokal journalistik i hela landet. En del i januariöverenskommelsen är att förutsättningarna för oberoende granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv i hela landet ska förstärkas.

Utgångspunkten för mediestödet är medborgarnas behov av kvalitetsjournalistik för att kunna ta del av allsidig information och därigenom vara demokratiskt delaktiga oavsett var i landet de bor. Villkoren för att kunna få mediestöd fastställs i mediestödsförordningen (2018:2053) och i Myndigheten för press, radio och tvss föreskrifter. Det är mediestödsnämnden som beslutar om och betalar ut stöd. Jag ska inte uttala mig om nämndens beslut.

Kulturdepartementet har en nära dialog med Myndigheten för press, radio och tv för att se till att det nya mediestödet uppfyller sitt syfte. Som ansvarig för mediefrågor följer jag utvecklingen gällande mediestödet i syfte att skapa så bra förutsättningar som möjligt för lokal journalistik i hela landet.

Stockholm den 26 juni 2019

Amanda Lind

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-17)