Statsbidrag för läxhjälp

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1115 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Dnr U2016/01900/GV

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M) Statsbidrag för läxhjälp

Ida Drougge har frågat mig om varför regeringen har ändrat det så att statsbidraget för läxhjälp inte längre kan gå till organisationer som hjälper gymnasieelever med läxor och varför man har valt att göra dessa förändringar under innevarande verksamhetsår.

Regeringens satsning på hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid, så kallad läxhjälp, är enligt budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) en satsning på grundskolan och motsvarande skolformer. Efter att riksdagen beslutat i enlighet med förslaget om läxhjälp i propositionen (bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113) ändrades förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid i enlighet därmed.

Det har framförts viss kritik mot hur statsbidraget för läxhjälp har utformats. Regeringen instämmer i att det inte är ändamålsenligt att göra skillnad på skolformerna när det gäller ideella föreningar som arbetar med läxhjälp. Avsikten är därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på kompletteringar vad gäller vilka skolformer som bidraget till ideella läxhjälpsföreningar avser.

Stockholm den 26 april 2016

Aida Hadzialic

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-04-14)