Statliga medel till kvinnojourerna

Svar på skriftlig fråga 2008/09:104 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

Statsrådet Maria Larsson

den 22 oktober

Svar på fråga

2008/09:104 Statliga medel till kvinnojourerna

Statsrådet Maria Larsson

Marianne Berg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de statliga medlen till kvinnojourerna inte ska stoppas av kommunerna.

Jag håller med Marianne Berg om att tjej- och kvinnojourerna gör enorma samhällsinsatser. Det är också därför som regeringen sedan 2007 genomfört en satsning för att stärka kvinnojoursverksamheten i landet. Vi vet att det i dag finns stora skillnader i hur kommunerna lever upp till ansvaret att tillhandahålla stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor. Satsningen ska leda till att alla kvinnor som har blivit utsatta för våld ska kunna få den hjälp och det stöd de behöver oavsett var i landet man befinner sig. För detta ändamål har regeringen avsatt 109 miljoner kronor årligen under 2007 och 2008. Regeringens avsikt är att satsningen ska fortsätta under mandatperioden.

Det finns tydliga riktlinjer för vad som krävs för att kommunerna ska få del av dessa medel. De förväntas inom ramen för satsningen dels stödja frivilligorganisationernas ordinarie verksamhet, dels verka för att den kan utvecklas samt stimulera nya frivilligorganisationer att starta verksamhet där sådan inte redan finns. Vikten av ökat och utvecklat samarbete mellan kommunen och de ideella frivilligorganisationerna lyfts också fram. Socialstyrelsen ska i samverkan med länsstyrelserna följa upp och utvärdera satsningen. Som en del i utvärderingen har Socialstyrelsen bland annat skickat ut en enkät till och genomfört telefonintervjuer med lokala kvinno‑, tjej- och brottsofferjourer för att få deras synpunkter på den egna och kommunernas roller i beredningen av ansökningar. Jag ska med stort intresse ta del av dessa synpunkter och avser att även i övrigt följa frågan noggrant.

Händelser

Inlämnad: 2008-10-17 Anmäld: 2008-10-17 Besvarad: 2008-10-22 Svar anmält: 2008-10-22

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-10-17)