Specialfastigheters förmåga

Svar på skriftlig fråga 2021/22:263 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
N2021/02702 Näringsdepartementet Finansmarknadsminister Till riksdagen

Svar på fråga 2021/ 22:263 av Johan Hultberg (M)
Specialfastigheters förmåga

Johan Hultberg har frågat näringsministern om statsrådet avser att vidta några åtgärder i syfte att säkerställa att Specialfastigheter har förmåga att skyndsamt svara upp mot de behov som Statens institutionsstyrelse har av säkra och ändamålsenliga lokaler.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag (Specialfastigheter) utvecklar och förvaltar fastigheter för kunder med höga säkerhetskrav i Sverige. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena kriminalvård, försvar och rättsväsende samt institutionsvård och övriga specialverksamheter. De största kunderna är Kriminalvården, Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Specialfastigheter verkar på en konkurrensutsatt marknad. De senaste årens utveckling har medfört ett ökat behov av säkerhetsfastigheter, dvs. fastigheter som är anpassade till verksamheter med höga krav på säkerhet. S.k. säkerhetsfastigheter är en växande marknad där bl.a. svenska rättsvårdande myndigheters ökade behov av nya byggnader och modernisering av befintliga anläggningar har bidragit till att konkurrensen om kunderna har ökat bland de aktörer som tillhandhåller denna typ av fastigheter.

Marknadsförutsättningarna har ändrats betydligt sedan Specialfastigheters bildande och bolagets uppdrag har inte ändrats sedan dess. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att bolagets uppdrag förtydligas så att Specialfastigheters affärsmässiga inriktning och fokus på kundnytta framgår tydligt. Denna inriktning utgör också grunden för ett långsiktigt konstruktivt samarbete mellan bolaget och hyresgästerna.

Specialfastigheter och övriga bolag med statligt ägande lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen (2005:551). I aktiebolagslagen finns en uppdelning av ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Jag har förtroende för att styrelsen och ledningen i Specialfastigheter hanterar detta på ett professionellt och ansvarsfullt sätt även i frågor som rör affärsrelationen med Statens institutionsstyrelse.

Stockholm den 3 november 2021

Åsa Lindhagen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-26)