Sökbarhet för anmälningar som gäller barn

Svar på skriftlig fråga 2022/23:218 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
S2022/04893 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:218 av Eva Lindh (S)
Sökbarhet för anmälningar som gäller barn

Eva Lindh har frågat mig om regeringen och jag kommer att gå vidare med förslaget om att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

En av socialnämndens viktigaste uppgifter är att se till att barn som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver.

Om nämnden efter en orosanmälan beslutar att inte inleda en utredning är det inte givet var beslutet ska dokumenteras utan en fråga som nämnden själv får ta ställning till. Av Socialstyrelsens allmänna råd följer att om den enskilde redan har en personakt hos nämnden, bör beslutet att inte inleda en utredning antingen dokumenteras i personakten eller antecknas på eller i anslutning till den inkomna eller upprättade handling som låg till grund för nämndens förhandsbedömning. Om den enskilde inte redan har en personakt, bör beslutet att inte inleda en utredning antecknas på eller i anslutning till den inkomna eller upprättade handling som låg till grund för nämndens förhandsbedömning.

Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara bereds i Regeringskansliet och regeringen och jag avser under 2023 återkomma i frågan.

Stockholm den 12 januari 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-12-28)