Skydd för bostäder

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3497 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Statsrådet Lena Micko (S)
Fi2021/02798 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3497 av Roger Hedlund (SD)
Skydd för bostäder

Roger Hedlund har frågat mig om jag avser att ge Konsumentverket i uppdrag att i samverkanssatsning med andra berörda få till stånd en större informationssatsning till konsumenter om skydd och beredskapsbehov för deras bostäder.

Skyfall och översvämningar leder tyvärr ofta till stora materiella skador för såväl privatpersoner som det allmänna. En vanlig skada är att fastighetsägare får sina bostäder och ägodelar förstörda.

Det är sedan lång tid tillbaka möjligt att få samlad information och vägledning om försäkringar av Konsumenternas Försäkringsbyrå som är en rådgivningsbyrå med Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring i styrelsen. Verksamheten finansieras av branschen. Med anledning av de i frågan aktuella översvämningarna så genomförde Konsumenternas Försäkringsbyrå den 19 augusti en särskild informationsinsats och spred information om hur försäkringar fungerar, vad man bör göra när en skada inträffat och hur man kan motverka skador.

Information om försäkringar kan också nås via Konsumentverkets konsumentupplysningstjänst Hallå konsument. Konsumenternas Försäkringsbyrå samarbetar med Hallå konsument genom att bistå med fakta till tjänstens webbplats och genom att svara på frågor om försäkringar som hänvisas till dem.

Självfallet är det också alltid viktigt att som konsument i ett tidigt skede vända sig till sitt försäkringsbolag när en skada inträffat. Som konsument kan man också ta hjälp av sitt försäkringsbolag för att få information om förebyggande åtgärder för att undvika skador, t.ex. en underhållsplan för huset som omfattar fungerande dränering.

Utifrån det jag redovisat ser jag i dagsläget inget behov av ett särskilt uppdrag till Konsumentverket om informationssatsningar till konsumenter om skydd och beredskapsbehov för deras bostäder.

Stockholm den 6 september 2021

Lena Micko

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-08-23)