Skydd av Piteälven

Svar på skriftlig fråga 2011/12:22 besvarad av Miljöminister Lena Ek

Miljöminister Lena Ek

den 12 oktober

Svar på fråga

2011/12:22 Skydd av Piteälven

Miljöminister Lena Ek

Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skydda Piteälven från det hot som ett kraftverksprojekt innebär.

Våra nationalälvar med tillhörande vattenområden, käll- och biflöden har ett mycket starkt skydd i miljöbalken. Denna reglering är mycket viktig för att skydda våra nationalälvar och bevara deras naturliga produktionsförmåga, den biologiska mångfalden, deras kulturmiljövärden och förutsättningar för friluftsliv.

Även jag har hört talas om att det finns företag som lär ha planer på ett kraftverksprojekt som kan påverka Piteälven. Såvitt jag känner till finns dock ingen ansökan om tillstånd för verksamheten hos svensk domstol.

Händelser

Inlämnad: 2011-10-03 Anmäld: 2011-10-03 Besvarad: 2011-10-12 Svar anmält: 2011-10-12

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-10-03)