Skolverket och betygsättning

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1269 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Dnr U2016/02582/GV

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Skolverket och betygsättning

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat utbildningsminister Gustaf Fridolin om han avser att inom ramen för Skolverkets regleringsbrev ta fram tydligare riktlinjer som säkerställer att samtliga elever oavsett årskull bedöms på samma vis när de söker högre utbildning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen anser att det är av mycket stor vikt att betygssättningen genomförs på ett likvärdigt sätt. Regeringen gav därför hösten 2014 Statens skolverk i uppdrag att utvärdera den nya betygsskalan och kunskapskravens utformning. Skolverket fick under sommaren 2015 även i uppdrag att lämna förslag till åtgärder för att möta de eventuella problem som utvärderingen visar. Skolverket redovisade utvärderingen den 2 maj 2016 (U2016/02217/S). Utvärderingen visar bland annat att både lärare och elever upplever vissa problem med den nya betygsskalan, till exempel att kunskapskraven inte är tillräckligt tydliga för de olika betygsstegen. Skolverket föreslår ett antal åtgärder för att förbättra och underlätta bedömning och betygssättning.

En av dessa åtgärder är att tydliggöra informationen om hur betygsstegen B och D bör användas. Detta förtydligande av B och D är i enlighet med intentionen med den nya betygsskalan enligt propositionen En ny betygsskala (prop. 2008/09:66). I propositionen anges att särskilt väl utvecklade kunskaper inom något eller några områden för högre betyg kan kompensera att eleven inte uppfyller kraven fullt inom ett eller ett par andra områden. Det är således inte fråga om olika moment utan om olika delar av kunskapskrav som utrycker olika förmågor som eleven ska uppfylla för ett visst betygssteg.

Regeringen delar uppfattningen att det är av största vikt att elever bedöms på samma sätt när de söker till vidare utbildning. Av den anledningen gav regeringen våren 2016 en särskild utredare i uppdrag att se över tillträdessystemet för högre utbildning(dir 2016:24).

Skolverkets förslag till åtgärder diskuteras för närvarande inom Utbildningsdepartementet och regeringen följer utvecklingen noga.

Stockholm den 1 juni 2016

Aida Hadzialic

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-05-24)