Skolors hantering av pandemin

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1209 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U202 1 / 00100 Utbildningsdepartementet Utbildnings ministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1209 av Björn Söder (SD) Skolors hantering av pandemin

Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att huvudmännen ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19 nu när regeringen även gett högstadieskolorna möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning samt hur jag ser på de krav som Lärarnas Riksförbund fört fram.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolväsendet, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning. Under hela den tid som pandemin pågått har jag haft tät dialog med myndigheter, huvudmannaorganisationer, fackliga företrädare och elevorganisationer. Det kommer jag fortsätta att ha under hela den tid som pandemin påverkar skolväsendet.

Förordningen (2021:10) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta som beslutades den 8 januari ger huvudmännen ytterligare ett verktyg för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som avser covid-19 och på så sätt hindra smittspridning. Beslutet möjliggör att en grundskola med ett högstadium som är öppen för eleverna kan använda fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolenhetens lokaler eller i kollektivtrafiken.

Redan tidigare har huvudmän för grundskolan enligt förordningen haft rätt att bedriva fjärr- eller distansundervisning om huvudmannen håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd till exempel om en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten, eller som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19 efter samråd med smittskyddsläkare.

Att stänga skolan helt innebär att elever under en tid går miste om sin utbildning. En sådan åtgärd skulle särskilt drabba barn i en socialt utsatt situation och elever som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Skolan är dessutom en trygg plats för eleverna och det är viktigt att de får behålla den tryggheten i en tid som präglas av att deras tillvaro inte är som vanligt.

Det är viktigt att en god arbetsmiljö säkerställs för såväl elever som personal i skolan. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det kan handla om att skärpa städ- och hygienrutiner och undvika samlingar med personal eller stora elevgrupper i aula eller matsal. Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas och vilken personlig skyddsutrustning som ska användas i respektive arbetssituation klargörs genom det lokala arbetsmiljöarbetet. Det är huvudmannen för skolan som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar, också när det gäller användande av bl.a. munskydd.

Det är viktigt att poängtera att skolor är arbetsplatser och Folkhälsomyndighetens rekommendation att arbeta hemifrån, när det är möjligt, även gäller lärare. Många av lärarnas arbetsuppgifter, t.ex. lektionsplanering och möten med kollegor eller vårdnadshavare, bör kunna ske på distans. Vad som fungerar i det enskilda fallet och att verksamheterna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer är ytterst ett arbetsgivaransvar.

Regeringen har lättat på olika regler för att göra det möjligt för skolans huvudmän att hantera en mycket svår situation. Vi ser att huvudmän, rektorer och lärare anpassar verksamheten efter gällande rekommendationer, men om det skulle behövas är regeringen beredd att fatta ytterligare beslut.

Stockholm den 20 januari 2021

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-08)