Skolgång för barn i slutna rörelser

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1203 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

Utbildningsminister Jan Björklund

den 21 maj

Svar på fråga

2007/08:1203 Skolgång för barn i slutna rörelser

Utbildningsminister Jan Björklund

Barbro Westerholm har frågat mig vad regeringen avser att göra för att barn i slutna rörelser ska få den skolgång och den skolhälsovård som de enligt svensk lagstiftning har rätt till.

Alla skolpliktiga barn och ungdomar har en lagstadgad rätt till utbildning som svarar mot skolplikten. I detta ligger förutom den undervisning som är skolans kärnuppdrag även tillgång till skolhälsovård i enlighet med skollagens bestämmelser. Rätten till utbildning gäller oavsett var i landet eleven bor eller under vilka omständigheter som elevens familj valt att leva.

Det övergripande ansvaret för att eleverna får sin rätt till utbildning tillgodosedd ligger på elevernas hemkommun. Enligt skollagen ska kommunen se till att skolpliktiga barn som är bosatta i kommunen fullgör sin skolgång. Även vårdnadshavarna har enligt skollagen ett ansvar för att deras barn fullgör skolplikten. Om inte vårdnadshavarna fullgör sin skyldighet har kommunen möjlighet att under vissa förutsättningar vitesförelägga vårdnadshavarna.

Liksom Barbro Westerholm ser jag med oro på uppgifterna om att det i dag fortfarande finns barn som vuxit upp i slutna rörelser där det funnits en rad brister i skolgång och tillgång till skolhälsovård. 

För att en fristående skola ska kunna bli godkänd för fullgörande av skolplikten samt få rätt till bidrag krävs bland annat att skolan följer skollagens allmänna mål och värdegrund samt att utbildningen ger kunskaper och färdigheter som svarar mot utbildningen i kommunala skolor. Fristående skolor är också skyldiga enligt skollagen att erbjuda skolhälsovård som motsvarar vad som erbjuds i den kommunala skolan. 

I dag är det Statens skolverk som är tillsynsmyndighet på skolområdet och som ska granska att såväl kommunala som fristående skolor följer de lagar och regler som gäller för skolans verksamhet. Den 1 oktober i år inrättas den nya myndigheten Statens skolinspektion som kommer att ansvara för inspektionen av det svenska skolväsendet. Inrättandet av den nya myndigheten kommer att innebära en kraftigt förstärkt satsning på tillsyn och kvalitetsgranskning av den svenska skolan.

I samband med arbetet att ta fram förslag till ny skollag prövas om kraven för att elever ska få fullgöra skolplikten på annat sätt, till exempel genom hemundervisning, bör skärpas, och i så fall möjligheterna till detta.

Händelser

Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Besvarad: 2008-05-21 Svar anmält: 2008-05-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-05-13)