Skattesmäll trots villkorad köpeskilling

Svar på skriftlig fråga 2018/19:847 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)Svar på fråga 2018/19:847 av Markus Wiechel (SD)
Skattesmäll trots villkorad köpeskilling

Markus Wiechel har frågat finansmarknads- och bostadsministern om han anser att det nuvarande förhållningssättet fungerar med tanke på att privatpersoner tvingas att betala inkomstskatt på en inkomst de ännu inte har haft och om inte, vad statsrådet och regeringen avser att göra för att förändra detta. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Frågan är ställd mot bakgrund av ett pågående enskilt ärende där fråga är vilket beskattningsår kapitalvinsten vid försäljning av en bostad ska tas upp. Enligt inkomstskattelagen ska en kapitalvinst tas upp som intäkt det år som tillgången avyttras. Om kapitalvinstens storlek beror på någon händelse i framtiden och därför inte kan fastställas det år tillgången avyttras, ska den kapitalvinst som uppkommer på grund av tillkommande belopp tas upp som intäkt det eller de beskattningsår då storleken av tillkommande belopp kan beräknas. Bedömningen av vilket beskattningsår en kapitalvinst ska tas upp till beskattning i ett enskilt fall är ytterst en fråga för rättstillämpningen. Den som tycker att Skatteverket har fattat ett felaktigt beslut kan överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

Stockholm den 2 augusti 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-11)