Skademinimering gällande tobak

Svar på skriftlig fråga 2020/21:203 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:203 av John Weinerhall (M)
Skademinimering gällande tobak

John Weinerhall har frågat mig om jag är beredd att ge ett tilläggsdirektiv till utredningen för att säkerställa att riksdagens viljeinriktning avseende att hänsyn ska tas till olika nikotinprodukters skadeverkningar beaktas.

Riksdagen har tillkännagett att regeringen senast den 19 mars 2019 bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet. Mot den bakgrunden beslutade regeringen i februari 2020 om en särskild utredare. Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet har i uppdrag att bland annat analysera denna fråga och att analysera och ta ställning till hur tobaksfria nikotinprodukter bör regleras. Utredaren ska lämna sitt betänkande senast den 31 mars 2021.

I regeringens proposition En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken föreslogs ett övergripande mål för dessa politikområden. Målet antogs av riksdagen i mars 2011. I februari 2016 presenterade regeringen en förnyad strategi, med samma övergripande mål. Denna sträcker sig till och med 2020 och regeringen avser därför att presentera en strategi för det fortsatta arbetet med utgångspunkt i den utveckling som sker inom området.

Stockholm den 21 oktober 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-10-13)