Sharialagar i Brunei

Svar på skriftlig fråga 2018/19:487 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till r

iksdagen


Svar på fråga 2018/19:487 av Markus Wiechel (SD)

Sharialagar i Brunei

Markus Wiechel har frågat mig om Sverige har för avsikt att vidta andra åtgärder utöver fördömande av införandet av ny lagstiftning i Brunei, för att sätta press på Brunei och andra länder för att de ska avskaffa sharialagstiftning.

Den senaste utvecklingen i Brunei vad gäller införande av ny lagstiftning om dödsstraff genom stening för homosexualitet och för utomäktenskapligt sex, liksom andra straffskärpningar, är mycket oroande. Jag har markerat starkt mot detta och uppmanar Brunei att omedelbart dra tillbaka beslutet. Brunei har hänvisat till religiösa regler vid införandet av de nya lagarna men de mänskliga rättigheterna är universella och får inte begränsas med hänvisning till någon troslära.

Respekten för hbtq-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter är ett mått och en indikator för i vilken utsträckning en stat respekterar de mänskliga rättigheterna. Sverige är och förblir en stark global röst och aktör för alla personers fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, oavsett sexuell läggning.

EU, FN och andra aktörer i det internationella samfundet har i samband med den nya lagstiftningen i Brunei gjort tydliga markeringar och krävt respekt för mänskliga rättigheter.

Sveriges och EU:s syn på dödsstraff är väl känd, vi fördömer det i alla dess former. Dödsstraffet är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff, som inte har någon plats i en modern rättsordning. EU arbetar aktivt för dödsstraffets globala avskaffande.

När det gäller kontakter med Brunei arbetar Sverige främst genom de kanaler som finns inom EU och FN, men också bilateralt när möjlighet ges. Sverige kommer att fortsätta att verka för att Brunei drar tillbaka beslutet, och följa utvecklingen i Brunei noga.

Stockholm den 16 april 2019

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-04)