Servicenivån inom lantmäteriområdet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:927 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)Svar på fråga 2018/19:927 av Lars Beckman (M)
Servicenivån inom lantmäteriområdet

Lars Beckman har frågat mig vad jag avser göra för att minska handläggningstiderna inom lantmäteriområdet i landets alla 290 kommuner.

I sin fråga hänvisar Lars Beckman till Statskontorets rapport Planerad lokalisering av statlig verksamhet – en kartläggning av tio större myndigheter. Av rapporten framgår att Lantmäteriet anser att kompetensförsörjningen är en avgörande faktor i myndighetens beslut om kontorslokalisering. Vad gäller myndigheters beslut om kontorslokalisering har regeringen fattat beslut om en ny förordning om statliga myndigheters lokalisering som trädde i kraft den 1 juni. Förordningen innebär att de verksamhetsmässiga och regionala konsekvenserna ska analyseras inför framtida beslut om lokalisering. Frågan om den statliga förvaltningens regionala närvaro är angelägen och regeringen kommer noga följa den fortsatta utvecklingen.

De kontor som Lantmäteriet avvecklade under åren 2014–2015 hade högst fem anställda per kontor och i rapporten nämns rekryteringsproblem som skäl till avvecklingarna. Kompetensförsörjningen är en av orsakerna till problemet med långa handläggningstider. En långsiktigt tryggad kompetensförsörjning är därför avgörande för att kunna upprätthålla servicenivån inom lantmäteriområdet över tid. I syfte att öka arbetskraftskapaciteten, på kort och lång sikt, genomförde regeringen under förra mandatperioden en satsning på utbildningsplatser särskilt inriktade mot samhällsbygge. Inom ramen för denna satsning har Uppsala universitet nu startat ett nytt Lantmätarprogram med juridisk/ekonomisk inriktning, något som starkt efterfrågas av branschen.

Lantmäteriets rapport Den samlade fastighetsbildningsverksamheten, som Lars Beckman nämner i sin fråga, visar att långa handläggningstider är ett problem som förekommer hos flera av landets 40 lantmäterimyndigheter. Regeringen arbetar aktivt med digitaliseringens möjligheter för att samhällsbyggnadsprocessen ska kunna bli snabbare och effektivare. Lantmäteriet fick 2017 regeringens uppdrag att driva en omfattande kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen under tre års tid. Inom ramen för regeringens satsning Digitalt först, som inleddes 2016, har Lantmäteriet i flera regeringsuppdrag även verkat för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Det senaste uppdraget inom denna satsning slutredovisade Lantmäteriet i april 2019. Under 2019 har även två regeringsuppdrag slutredovisats om en säker och effektiv tillgång till grunddata samt ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn. I båda regeringsuppdragen har Lantmäteriet samarbetat med ett antal andra statliga myndigheter. Min avsikt är att fortsätta utveckla samhällsbyggnadsprocessen under denna mandatperiod. Myndigheternas rapporter innehåller flera olika förslag på hur digitaliseringens möjligheter kan användas bättre, och dessa förslag bereds nu inom Regeringskansliet.

Stockholm den 10 september 2019

Per Bolund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-28)