Samordning kring avvisningsbeslut

Svar på skriftlig fråga 2016/17:230 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/07622/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:230 av Anders Hansson (M) Samordning kring avvisningsbeslut

Anders Hansson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa att polisen ges möjlighet att genomföra utvisningsbeslut och minimera risken för att personer avviker under den överklagandetid på 14 dagar som följer ett utvisningsbeslut.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar och human migrationspolitik är det avgörande att personer – som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl – har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut så snabbt som möjligt återvänder till sitt hemland eller något annat land.

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder och har tillfört resurser till berörda myndigheter för att få till stånd ett effektivt och välordnat återvändande. Detta ska bidra till att motverka att personer som har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut avviker i samband med verkställighetsprocessen.

I regleringsbreven för 2016 har Migrationsverket och Polismyndigheten fått i uppdrag att med bistånd av Kriminalvården genomföra en försöksverksamhet i syfte att effektivisera återvändandet. Uppdraget ska redovisas i november. Vidare har myndigheterna fått i särskilt uppdrag att korta tiden från ansökan till återvändande, att placera ut återvändandesambandsmän vid valda utlandsmyndigheter samt att utöka antalet förvarsplatser. Sedan den 1 oktober är hundra nya tillfälliga förvarsplatser i drift och Migrationsverket ska den 30 november redovisa en plan för en långsiktig förvarsanläggning som ska kunna ersätta de tillfälliga platserna.

Även ändringar i lagstiftningen har genomförts, bland annat i syfte att öka incitamenten för personer att återvända självmant. Sedan den 1 juni i år är huvudregeln att vuxna utan barn förlorar rätten till bostad och dagersättning efter det att ett avslagsbeslut har fått laga kraft.

Nyligen har regeringen också tecknat ett samförståndsavtal om återtagande med Afghanistan, vilket kan bidra till att korta väntetiderna för personer som ska återvända till Afghanistan och ge en mer välordnad och förutsägbar process.

Det höga antalet asylsökande under 2015 innebär att antalet personer som ska återvända kommande år beräknas öka betydligt. Att uppnå ett rättssäkert och bättre fungerande återvändande är en viktig fråga för regeringen. Därför presenterade regeringen den 22 september ytterligare nio åtgärder. Det handlar bl.a. om att polisen ska få möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner baserade på riskbedömningar för att kontrollera att arbetsgivare inte anställt personer som inte får vistas i Sverige. Det handlar också om åtgärder för att kunna fastställa identiteten på personer som kan antas befinna sig i landet utan uppehållstillstånd, och om förbättrade regler för förvar.

Frågeställaren påstår att Polismyndigheten har framfört önskemål om ytterligare möjligheter tillförvarstagande. Det är emellertid inte korrekt. Någon sådan framställan har inte inkommit från myndigheten.

Det finns redan i dag möjligheter för både Polismyndigheten och Migrationsverket att fatta beslut om förvar i samband med beslut om av- eller utvisning, om det finns en risk att utlänningen bedriver brottslig verksamhet, avviker, håller sig undan eller på annat sätt förhindrar verkställigheten. Migrationsverket och Polismyndigheten gör sina bedömningar om förvar i enskilda ärenden. Regeringen varken ska eller får ha synpunkter på detta.

Slutligen kan det konstateras att återvändandet har ökat under 2016. Mellan januari och september var det totalt 15 500 personer som återvände, vilket är ca 70 procent fler än under motsvarande period 2015.

Regeringen kommer att fortsätta att följa frågan noga för att säkerställa att det finns ett fungerande återvändande.

Stockholm den 9 november 2016

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-10-26)