Samma trafikregler för alla

Svar på skriftlig fråga 2014/15:787 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/6455/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:787 av Sten Bergheden (M) Samma trafikregler för alla

Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att mc-förare ska särbehandlas i trafiken och ha särskilda regler.

Regeringen kommer att intensifiera arbetet för ökad säkerhet och trygghet på vägarna, utifrån nollvisionen. Ett av de områden där det kan behövas särskilt fokus är oskyddade trafikanter såsom cyklister, motorcyklister och gångtrafikanter.

En av de indikatorer som anses viktigast för trafiksäkerheten är en god hastighetsefterlevnad. Trafikverkets analyser visar att hastighetsefterlevnaden hos motorcykelförare är låg, jämfört med bilisters. I den gemensamma MC- och moped strategin som togs fram 2012 i ett samarbete mellan myndigheter, organisationer och andra berörda intressenter, är därför ökad hastighetsefterlevnad ett prioriterat insatsområde. I arbetsgruppen för strategin har ett förutsättningslöst diskussionsunderlag, med ett trettiotal mer eller mindre realistiska möjligheter, presenterats av Trafikverket. De exempel på åtgärder som tas upp i frågan är en del av denna öppna bruttolista och är alltså inte något förslag till faktiska åtgärder. Jag har fullt förtroende för att en öppen dialog mellan myndigheter och andra intressenter kan ge gott resultat och i förlängningen en säkrare trafik.

Stockholm den 23 september 2015

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-14)