Robusta betalsystem

Svar på skriftlig fråga 2021/22:336 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Fi2021/03581 Finansdepartementet Finansmarknadsminister och biträdande finansminister Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:336 av Pål Jonson (M) Robusta betalsystem

Pål Jonson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra de svenska betalsystemen mer robusta så att de fungerar även i händelse av kris och krig.

Ett väl fungerande system för att genomföra betalningar är en grundläggande förutsättning för samhällsekonomin. Det är därför viktigt att betalningssystemen fungerar även under fredstida kriser och vid höjd beredskap, ytterst krig. I och med den tekniska utvecklingen, främst digitaliseringen, har nya sätt att betala vuxit fram i snabb takt på betalningsmarknaden, vilket i grunden är positivt. Samtidigt har riskerna ökat och det är centralt att betalningssystemen är säkra och robusta.

Så sent som 2018 stramades kraven på betaltjänstleverantörer upp vad gäller hantering av säkerhetsrisker. Det infördes då bestämmelser om att leverantörer av betaltjänster bl.a. ska ha system med lämpliga åtgärder och kontrollmekanismer för att hantera operativa risker och säkerhetsrisker. Vidare föreslås i propositionen En ny riksbankslag, som regeringen nyligen överlämnade till riksdagen, ökade krav på företag på betalningsmarknaden att bl.a. planera, utbilda personal och förbereda för att kunna fortsätta sin verksamhet under fredstida kriser och vid höjd beredskap. Slutligen har även regeringen gett en utredning i uppdrag att bl.a. ta ställning till hur staten kan säkerställa en effektiv och säker betalningsmarknad såväl under normala förhållanden som under fredstida kriser och vid höjd beredskap.

Stockholm den 10 november 2021

Åsa Lindhagen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-11-02)