Restriktioner på badplatser för att undvika smittspridning

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1682 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2019/20:1682 av Sara Gille (SD)
Restriktioner på badplatser för att undvika smittspridning

Sara Gille har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att förhindra ökandet av smittspridningen och om jag och regeringen avser att införa särskilda restriktioner när det gäller badplatser.

På badplatser liksom i andra miljöer är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning. Det innebär bland annat att man bör hålla avstånd till andra. Ansvaret för att minska risken för ytterligare smittspridning ligger på var och en. Detta följer av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12). Alla verksamheter i Sverige ska utifrån myndighetens eller smittskyddsläkarens rekommendationer vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan t.ex. innebära att begränsa antalet personer som vistas samtidigt i en lokal eller anvisa rekommenderat avstånd mellan besökarna.

Den som ansvarar för driften av en badplats, t.ex. ett företag eller en kommun, ska i likhet med övriga verksamheter i Sverige säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika smittspridning. En sådan åtgärd kan vara att informera besökare på badplatser om rådande rekommendationer. Den 11 juni 2020 fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. Därtill beslutade regeringen den 30 juli om att länsstyrelserna får i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan vidta för att minska risken för ökad smittspridning. Under juni och juli har även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med bl.a. Folkhälso-myndigheten genomfört en informationskampanj riktad till allmänheten om vikten av att fortsätta följa gällande rekommendationer samt ta del av aktuell myndighetsinformation.

Stockholm den 30 juli 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-26)