Resemöjligheter vid funktionsnedsättning

Svar på skriftlig fråga 2017/18:910 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Statsrådet Åsa Regnér (S)Svar på fråga 2017/18:910 av Lars Beckman (M)
Resemöjligheter vid funktionsnedsättning

Lars Beckman har frågat mig om jag har för avsikt att göra en översyn av möjligheten att bevilja bilstöd till personer med funktionsnedsättning som inte har möjlighet att köra bilen själv.

Bilstöd är en betydelsefull förmån för att främja delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning och redan idag finns möjligheter för vissa bidragsgrupper att få bilstöd även om den försäkrade inte själv kan köra fordonet. Det gäller försäkrade som är under 65 år och som är beroende av sin bil för sin försörjning eller för försäkrade som efter att ha beviljats bilstöd har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning ( 52 kap.13§ SFB).

Det finns även möjligheter genom lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som trädde i kraft 2014 för kommunen att lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till en person med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst men inte har rätt till bilstöd.

Några särskilda initiativ när det gäller en översyn av bilstödet såsom du ställer frågan bedömer jag därför inte vara nödvändiga.

Däremot kan det på sikt finns skäl att se över om målgruppen för bilstödet är rätt avgränsade.

I propositionen 2016/17:4 om ett reformerat bilstöd uttalade regeringen att det är angeläget att det finns ändamålsenliga lösningar och pekade på möjligheten att bevilja bilstöd även efter 65 års gränsen i syfte att främja ett fortsatt förvärvsarbete.

Stockholm den 7 mars 2018

Åsa Regnér

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-02-28)