Rekrytering av deltidsbrandmän

Svar på skriftlig fråga 2018/19:653 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)Svar på fråga 2018/19:653 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Rekrytering av deltidsbrandmän

Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän.

Det är kommunerna som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande verksamhet inom kommunen. Dessa verksamheter är sedan lång tid tillbaka organiserade med hel- och deltidsbrandmän. Att det finns räddningsresurser som snabbt kan vara på plats och påbörja en hjälpinsats är avgörande för effektiva och säkra insatser. Det är därför allvarligt att många kommuner inte kan upprätthålla sin beslutade beredskap för räddningstjänst. En tydlig orsak till detta är att kommunerna av olika skäl har stora svårigheter med att rekrytera och behålla deltidsbrandmän.

2017 års räddningstjänstutredning har lämnat flera viktiga förslag för att kommunerna ska ges bättre förutsättningar att personalförsörja räddningstjänstverksamheten. Kommunerna rekommenderas bl.a. att i största möjliga utsträckning göra det möjligt för kommunalanställda att kunna vara deltidsbrandmän vid sidan om sin ordinarie anställning och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska stödja kommunerna i det arbetet. Förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma med lagförslag till riksdagen senare i år.

Regeringen kommer att noga följa utvecklingen på området och vid behov vidta ytterligare åtgärder. Samtidigt är det av stor vikt att kommunerna vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa effektivitet och kvalitet i de aktuella verksamheterna.

Stockholm den 21 maj 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-15)