Region Halland

Svar på skriftlig fråga 2014/15:770 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi 2015/4106

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:770 om Region Halland

Jenny Petersson (M) har frågat mig om jag anser att Region Halland bör finnas kvar som det är idag.

Regeringen har nyligen tillsatt en kommitté med uppgift att föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför bestående fördelar

bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden.

Kommittén har erhållit ett öppet uppdrag och det är av särskild vikt att kommittén för dialog med och kontinuerligt inhämtar synpunkter från bl.a. berörda kommuner och landsting.

Utredningen ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017. Jag avser inte föregripa utredningens resultat.

Stockholm den 8 september 2015

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-08-26)