Rätten till assistans

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1639 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

Statsrådet Lena Hallengren (S)


S2018/

04786/FST

Socialdepartementet

Barn-

äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1639 av Cecilie Tenfjord -Toftby (M)
Rätten till assistans

Cecilie Tenfjord -Toftby har frågat mig varför den samlade regeringen inte åtgärdat problemen inom LSS innan man lät det gå så här långt.

Låt mig börja med att klargöra att det var regeringen som 2016 tog initiativ till en översyn av hela LSS i syfte att utveckla en hållbar och ändamålsenlig lagstiftning som lever upp till reformens intentioner om att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

De senaste årens utveckling av rättspraxis och tillämpning inom den statliga assistansersättningen har fått konsekvenser för enskilda som varit svåra att förutse. Det är regeringens ansvar att följa upp dessa konsekvenser och regeringen har tagit det ansvaret genom att lämna en rad uppdrag till Försäkringskassan och Socialstyrelsen för att fördjupa kunskaperna om vad den nya rättspraxisen inneburit.

I januari och i mars 2018 lämnade regeringen två propositioner till riksdagen som båda syftade till att undvika kraftiga svängningar i rätten till assistans. I maj beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen som innebär att vi nu tagit bort de krav på besparingar som tidigare fanns i direktiven.

Jag har precis som Cecile Tenfjord -Toftby tagit del av problematiken för barn som behöver andningshjälp. För mig och för regeringen är det viktigt att förtydliga att alla kvinnor och män, flickor och pojkar som har behov av stöd och service har rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt land. Kommunerna har inte rätt att neka den insats inom LSS som behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Stockholm den 12 september 2018

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-09-04)