Rätt till fortsatt ersättning

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1553 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03488/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1553 av Hans Hoff (S) Rätt till fortsatt ersättning

Hans Hoff har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder, t.ex. lagstiftning, för att de riktlinjer som har slagits fast i rättspraxis ska få genomslagskraft i Försäkringskassans tillämpning.

Närmare bestämt gäller frågan tillämpningen av bedömningen av en försäkrads arbetsförmåga efter dag 180 i en sjukperiod. När Försäkringskassan bedömer om arbetsförmågan är fortsatt nedsatt då en sjukperiod pågått i 180 dagar så ska de också beakta om den försäkrade kan försörja sig genom ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete eller genom annat arbete som är tillgängligt för den försäkrade.

Hans Hoff menar att Försäkringskassans tillämpning inte sker i enlighet med gällande rättspraxis. Försäkringskassan ska självklart tillämpa gällande lagstiftning. Om Försäkringskassans tillämpning avviker från rättspraxis ska detta också korrigeras genom de allmänna domstolarna. Det finns också ett allmänt ombud hos Försäkringskassan som kan överklaga Försäkringskassans beslut i syfte att åstadkomma en enhetlig och korrekt tillämpning av försäkringen.

Regeringen följer självfallet ständigt utvecklingen av sjukförsäkringen. En del i detta är att rätta till de eventuella brister i lagstiftningen som uppdagas. För närvarande bereds exempelvis ett förslag som syftar till att försäkrade inte ska få retroaktiva, negativa beslut om sjukpenning. Det är ett viktigt och ständigt pågående arbete som är en central del för att nå regeringens mål om en trygg, effektiv och mänsklig sjukförsäkring.

Stockholm den 19 juni 2017

Annika Strandhäll

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-07)