Rätt till försörjningsstöd för tillståndslösa

Svar på skriftlig fråga 2016/17:951 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01363/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:951 av Markus Wiechel (SD) Rätt till försörjningsstöd för tillståndslösa

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att återkomma med förslag för en tydligare lagstiftning avseende tillståndslösa migranters rätt till försörjningsstöd och om inte, hur jag motiverar att nuvarande lagstiftning ska kvarstå.

Frågan ställs bl.a. mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens beslut att meddela prövningstillstånd i ett mål som rör kommunens ansvar att ge hjälp till en kvinna med barn som vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning.

Eftersom frågan är föremål för prövning i domstol vore det fel av mig att uttala mig i ärendet. Men jag följer givetvis frågan och ser positivt på att rättsläget kan klargöras.

Stockholm den 8 mars 2017

Åsa Regnér

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-02-20)