Psykisk ohälsa bland vård- och omsorgspersonal med anledning av coronakrisen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1827 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/06046

/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1827 av Marléne Lund Kopparklint (M) Psykisk ohälsa bland vård- och omsorgspersonal med anledning av coronakrisen

Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar arbeta för att förebygga psykisk ohälsa bland Sveriges sjukvårds- och omsorgspersonal.

Jag vill inledningsvis nämna att jag inte delar Marléne Lund Kopparklints bild av regeringens insatser med anledning av den rådande pandemin. Tvärtom har regeringen vidtagit ett flertal viktiga insatser för att stärka arbetet på myndigheterna och hos kommuner och regioner och då särskilt vad gäller insatser riktat till gruppen äldre.

Det kan, även om det är för tidigt att säga, vara så att pandemin medför ökade risker för psykisk ohälsa bland vård- och omsorgspersonal. Detta har bl.a. visat sig vid tidigare pandemier. Välfärdens personal behöver ha förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som en pandemi för med sig. Inte minst handlar det om kunskap och material för att undvika smittspridning och upprätthålla en god vård och omsorg.

Regioner och kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvården och omsorgen i Sverige och har därmed ett stort ansvar för att förbereda och anpassa hälso- och sjukvården och omsorgen till rådande förutsättningar. Regioner och kommuner har även ett ansvar för att systematiskt undersöka och åtgärda arbetsmiljörisker för att förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. Detta gäller även under rådande pandemi. Regeringen bistår dock kontinuerligt i arbetet, bl.a. genom tillskott av resurser samt genom att förmedla information, stöd och vägledning om covid-19. Regeringen har bl.a. uppdragit åt Socialstyrelsen att ta fram kunskapsstöd samt att köpa in och fördela skyddsmaterial såväl till regioner som kommuner.

Inom området psykisk hälsa fördelas ca 1,7 miljarder kronor under 2020 till regioner och kommuner för att stärka deras arbete med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Dessa medel kan riktas till sådana insatser för vård- och omsorgspersonal.

Regeringen har även tillsatt en kommitté i form av en kommission för att genomföra en utvärdering av hanteringen av virusutbrottet (dir. 2020:74). Kommissionen ska bland annat se över vård- och omsorgspersonalens arbetsvillkor under krisen.

Stockholm den 29 juli 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-16)