Prövning av den burmesiska juntan i Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:41 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 16 november

Svar på fråga

2010/11:41 Prövning av den burmesiska juntan i Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

Utrikesminister Carl Bildt

Olle Thorell har frågat mig om jag och den svenska regeringen ställer sig bakom initiativet att pröva den burmesiska juntan i den Internationella brottmålsdomstolen.

Det initiativ jag utgår från att Olle Thorell syftar på, är det som tagits av FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i Burma. Specialrapportören har föreslagit att FN ska tillsätta en undersökningskommission (Commission of Inquiry) för att undersöka och dokumentera brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i Burma och försöka identifiera de ansvariga. Initiativet handlar alltså inte i nuläget om att anhängiggöra mål vid den Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Om det har begåtts brott som kan komma under ICC:s jurisdiktion är en senare fråga. Burma är inte statspart till Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen. Brott begångna i Burma kan därför inte komma under domstolens jurisdiktion med mindre än att situationen i Burma hänskjuts till ICC av FN:s säkerhetsråd.

Sverige stöder det arbete som FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i Burma utför. Specialrapportörens förslag om en undersökningskommission ersätter naturligtvis inte de krav på rättskipning som inställer sig när svåra brott konstateras, men skulle kunna vara ett första steg i riktning mot ansvarsutkrävande. För att kunna uppnå konkreta resultat är dock en viktig förutsättning att uppbringa ett så brett internationellt stöd som möjligt för effektiva åtgärder.

Under årets generalförsamling i FN har EU, liksom under tidigare år, lagt fram en resolution om läget för de mänskliga rättigheterna i Burma. I årets resolutionstext har skrivningarna om straffrihet skärpts. Burma uppmanas att vidta omedelbara åtgärder för att komma till rätta med straffriheten för brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt och ställa de ansvariga inför rätta, och om nödvändigt med hjälp av FN.

EU lyfte även, på svenskt initiativ, vikten av att bekämpa straffrihet i Burma i EU:s så kallade ländertal i FN tidigare i höstas.

Sverige och EU kommer tillsammans med likasinnade länder att fortsätta att ställa krav på respekt för de mänskliga rättigheterna i Burma, inklusive åtgärder för att motverka straffrihet.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-05 Anmäld: 2010-11-09 Svar anmält: 2010-11-16 Besvarad: 2010-11-16

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-11-05)