Privata företag inom hemtjänsten

Svar på skriftlig fråga 2013/14:612 besvarad av Christina Oskarsson (S)

Christina Oskarsson (S)

Dnr S2014/4162/FST

Socialdepartementet

Barn- och äldreministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:612 av Christina Oskarsson (S) Privata företag inom hemtjänsten

Christina Oskarsson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att förhindra lycksökare och oseriösa privata företag inom hemtjänsten.

Kommunen har genom socialtjänstlagen (SoL) det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Insatser ska vara av god kvalitet och för utförandet av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. När det gäller äldre framgår i 5 kap 4 § SoL att omsorgen ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Missförhållanden inom hemtjänsten är oacceptabelt. Det gäller oavsett driftsform.

Det är viktigt att komma ihåg att kommunen alltjämt är huvudman för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare och har därmed ett uppföljningsansvar. I regeringens proposition Privata utförare av kommunal verksamhet (prop. 2013/14:118 ) tydliggörs kommunernas ansvar och regeringen föreslår att en uttrycklig skyldighet ska införas för kommuner att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare. Bl.a. ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Hittills har det inte gått att se några entydiga skillnader när det gäller kvalitet mellan privata och kommunala utförare, men det är viktigt att uppföljningsansvaret tydliggörs.

Vidare är det viktigt att välfärdssektorn kringgärdas av tydliga regelverk så att endast seriösa aktörer kan vara verksamma inom sektorn. Regeringen gav därför i december 2012 en särskild utredare i uppgift att utreda vilka möjliga krav, utöver redan befintliga, som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdssektorn. Syftet är att ytterligare säkra samhällets krav på att de som äger och driver företag inom skola, vård och omsorg ska ha ett långsiktigt och seröst engagemang och bedriva en god och högkvalitativ verksamhet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2014.

Stockholm den 28 maj 2014

Maria Larsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-05-14)