Praktik på samtliga gymnasieprogram

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1445 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Statsrådet Anna Ekström (S)Svar på fråga 2017/18:1445 av Christian Holm Barenfeld (M)
Praktik på samtliga gymnasieprogram

Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att samtliga elever på gymnasiet ska erbjudas praktik.

Det följer av bestämmelserna i 16 kap. 16 § skollagen att ett yrkesprogram ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande. Någon motsvarande bestämmelse finns inte när det gäller högskoleförberedande program. Det innebär alltså att det är frivilligt för huvudmän att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande eller praktik för elever på högskoleförberedande program. Det är också något som förekommer i dag, t.ex. inom ramen för ekonomiprogrammet. Regeringen har inte några planer på att införa obligatorium att erbjuda praktik för elever på högskoleförberedande program.

Jag delar emellertid synpunkten att det är värdefullt att elever kommer i kontakt med arbetslivet, vilket kan ge värdefulla kontakter och inblick i arbetslivet. Det kan också ge elever möjligheter att skaffa erfarenheter som kan ligga till grund för framtida val av utbildning. Därför beslutade regeringen propositionen Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv (prop. 2017/18:24) med förslag till ändringar i skollagen som bl.a. innebär att prao blir obligatoriskt i grundskolan och specialskolan. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag och ändringarna i skollagen träder i kraft den 1 juli 2018.


Regeringen har också tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla studie- och yrkesvägledningen för att alla elever ska ges möjlighet att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. Uppdraget ska redovisas den 31 oktober 2018.

Stockholm den 20 juni 2018

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-06-07)