Poliser som tar anställning hos målsägare

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1142 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 8 maj

Svar på fråga

2007/08:1142 Poliser som tar anställning hos målsägare

Justitieminister Beatrice Ask

Karl Sigfrid har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att personer i myndighetsutövande ställning inte försätter sig i situationer som kan innebära jäv och därmed kränka den åtalades rättighet att få en rättvis prövning.

Att poliser blir erbjudna anställningar utanför myndigheten tycker jag är positivt. Det visar att den kompetens som de besitter är attraktiv.

Det finns inga regler som begränsar en polismans rätt att efter avslutad anställning ta en annan anställning. När det gäller situationer under pågående anställning så finns det i lagen om offentlig anställning regler om så kallade förtroendeskadliga bisysslor. Vidare finns det regler i sekretesslagen 1 kap 6 § som innebär ett förbud mot att röja eller utnyttja sekretessbelagda uppgifter som en person fått kännedom om inom ramen för sin anställning. Bestämmelsen omfattar även personal som utför uppdrag hos myndigheten. Förbudet mot att röja eller utnyttja sekretessbelagda uppgifter gäller även efter att personen har avslutat sin anställning. Det finns i dag inget som tyder på att regleringen kring detta missbrukas.

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2008-04-23 Inlämnad: 2008-04-23 Svar anmält: 2008-05-08 Besvarad: 2008-05-08

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-04-23)