Platsbrist på särskilda ungdomshem

Svar på skriftlig fråga 2013/14:669 besvarad av Lennart Axelsson (S)

Lennart Axelsson (S)

Dnr S2014/4752/FST

Socialdepartementet

Barn- och äldreministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:669 av Lennart Axelsson (S) Platsbrist på särskilda ungdomshem

Lennart Axelsson har frågat mig vilka åtgärder som jag tänker vidta för att Statens institutionsstyrelse (SiS) ska kunna ge ungdomar den vård och behandling de är i behov av. Frågan är ställd mot bakgrund av att SiS har lämnat in en lex Sarah-anmälan där de belyser oron över platsbristen på särskilda ungdomshem för ungdomar som omhändertas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Socialtjänstens efterfrågan på platser varierar över tid och SiS arbetar kontinuerligt med att kunna möta efterfrågesvängningar på ett bra sätt. Då lex Sarah-anmälningen gjordes var läget extra ansträngt. För att se till att resurserna utnyttjas optimalt utifrån dagsfärsk information hanteras just nu frågorna i staben på SiS där verksamhetsdirektörer, planeringsdirektör och planeringschef tillsammans tar ett samlat grepp.

Eftersom det fr.a. är snabb tillgång till akutplatser som behövs, är den viktigaste åtgärden att se till att ungdomar inte ”fastnar” på akutplatser, utan kommer vidare till behandlingsplatser. Det är också viktigt att färdigbehandlade ungdomar skrivs ut av socialtjänsten. Den frågan äger inte SiS själv, utan här krävs ett bra samarbete med socialtjänsten.

Lennart Axelsson undrar även på vilka grunder beslut fattades om nedläggning av behandlingshemmet Granhult. Nedläggningen svarade mot en låg efterfrågan av platser för den straffrättsliga påföljden sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Denna efterfrågan har farit fortsatt låg även under 2014. När det gäller de platser som socialtjänsten efterfrågar, d.v.s. ungdomsvården inom ramen för LVU, planeras inte någon förändring av kapacitet mellan 2013 och 2014. Ett antal nya platser kommer att kunna tas i bruk nu i juni i enlighet med tidigare planering.

För att fortsätta stärka verksamhetens förmåga att möta varierande behov kommer SiS framöver att lägga stor vikt vid att utveckla sin flexibilitet genom att förbättra genomströmningen mellan olika vårdformer både inom och utanför myndigheten.

Jag håller mig väl informerad om det systematiska utvecklingsarbete som SiS bedriver för att säkerställa att ungdomar snabbt får de insatser som de behöver. Jag bedömer att det i dagsläget inte finns skäl till ytterligare åtgärder.

Stockholm den 18 juni 2014

Maria Larsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-10)