Penningtvättsdirektivet och offentliga register

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1428 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02281/B

Finansdepartementet

Finansmarknads- och konsumentministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1428 av Daniel Sestrajcic (V) Penningtvättsdirektivet och offentliga register

Daniel Sestrajcic har frågat finansministern om hon avser att verka för att Sverige ska stödja EU:s förslag om offentliga register över företagens verkliga huvudmän.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

I propositionen Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2016/17:173), som ska genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet och som nyligen överlämnats till riksdagen, föreslås inte några bestämmelser om sekretess för uppgifter som ska registreras. Registret kommer, i den formen som regeringen har föreslagit, att vara tillgängligt för allmänheten.

När det kommer till de pågående omförhandlingarna av det fjärde penningtvättsdirektivet befinner sig dessa, såsom Daniel Sestrajcic påpekar, i trilogförhandlingar. Ett av förslagen som diskuteras är en sammanslagning av EU-ländernas register över verkliga huvudmän, och frågan är då i vilken grad dessa ska vara tillgängliga för allmänheten. Regeringen har stött EU-kommissionens ursprungliga förslag om att registren skulle vara tillgängliga för allmänheten, och har verkat för att alla EU-länder ska ha en möjlighet att göra sina egna register tillgängliga för allmänheten, vilket också reflekteras i rådets förslag.

I nuläget är det inte möjligt att veta hur den slutliga överenskommelsen kommer att se ut. Regeringen ser fortsatt positivt på full tillgång för allmänheten till register över verkliga huvudmän.

Stockholm den 24 maj 2017

Per Bolund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-05-18)