Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Svar på skriftlig fråga 2010/11:48 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 17 november

Svar på fråga

2010/11:48 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Hans Hoff har frågat mig om jag tänker ta något initiativ till att se över de lagar och förordningar som reglerar parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Syftet med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är att ge personer med betydande förflyttningssvårigheter möjlighet, att komma nära sin slutdestination, för att på så sätt underlätta förflyttningen. Parkeringstillståndet är ett undantag från ordinarie parkeringsregler och bör betraktas som just det – ett undantag från några av trafikreglerna om parkering. Antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade är begränsat varför det är av största vikt att de som har störst behov av dessa platser ges möjlighet att parkera sitt fordon där.

Enligt trafikförordningen får ett tillstånd endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder, som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver förarens hjälp utanför fordonet. I Transportstyrelsens allmänna råd görs bedömningen att väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel, samt att bedömningen av regelbundet behov av förarens hjälp utanför fordonet bör bedömas utifrån sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

Transportstyrelsen, tidigare Vägverket, har under många år haft en likvärdig bedömning av dessa ärenden. I bedömningen har förmågan att förflytta sig till fots alltid har varit central. Sveriges kommuner har de senaste åren börjat anpassa sina bedömningar till Transportstyrelsens avgöranden, vilket leder till att vissa kommuner nu skärper sina bedömningar. Detta kan dess värre felaktigt upplevas som att reglerna kring parkeringstillstånd för rörelsehindrade är skärpta. Så är således inte fallet.

Mot denna bakgrund anser jag inte att det finns skäl till att se över de lagar och förordningar som reglerar parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Händelser

Inlämnad: 2010-11-09 Anmäld: 2010-11-10 Besvarad: 2010-11-17 Svar anmält: 2010-11-17

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-11-09)