Översyn av det nordiska skatteavtalet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:838 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)Svar på fråga 2018/19:838 av Hans Wallmark (M) Översyn av det nordiska skatteavtalet

I anledning av ett tidigare svar från mig avseende fråga 2018/19:737 respektive 2018/19:755 om skatteregler för jobbpendlarna och gränshinder mellan de nordiska länderna har Hans Wallmark frågat mig om jag har någon ambition att initiera en översyn av det nordiska skatteavtalet tillsammans med de andra länderna. Regeringen har i juni 2019 lämnat en proposition om ändring i det nordiska skatteavtalet (prop. 2018/19:126). I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt – med anledning av detta protokoll – antar en lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. Protokollet innebär att nya internationella minimistandarder på skatteavtalsområdet som tagits fram inom ramen för det s.k. BEPS-projektet införs i det nordiska skatteavtalet.

Stockholm den 2 augusti 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-05)