Dnr U2016/05249/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:402 av Betty Malmberg (M) Övergångsbestämmelser för EB- och IB-elever

Betty Malmberg har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att milda effekterna av UHR:s beslut för de EB- och IB-elever som är under utbildning just nu.

Cecilia Widegren har den 1 december ställt en fråga om ändrade förutsättningar för elever med utländska betyg som delvis berör samma sak. Mitt svar på de två frågorna blir därför delvis detsamma.

I slutet av oktober och början av november i år besvarade jag ett antal frågor, bl.a. en från Betty Malmberg, om värdering av utländska betyg. I svaren på dessa frågor betonade jag att Universitets- och högskolerådet (UHR) är en självständig myndighet som med stöd av ett bemyndigande i högskoleförordningen meddelar föreskrifter om meritvärdering av betyg. Jag betonade även att det i detta uppdrag ligger att så långt som möjligt se till att olika grupper av sökande till högskolan konkurrerar på likvärdiga villkor, samt att jag inte har skäl att misstro myndighetens sätt att genomföra sitt uppdrag.

Jag står fast vid mina tidigare svar. UHR har inom ramen för sitt uppdrag remitterat ett förslag till nya föreskrifter, beaktat remissynpunkter och därefter fattat ett beslut. Det finns inget i detta förfarande som ger mig anledning att ifrågasätta myndighetens sätt att fullgöra sitt uppdrag.

När det gäller sakfrågan har jag respekt för den oro som uttrycks från flera håll, men jag är rädd att oron till stor del bygger på okunskap.

Den gymnasiereform och den nya betygsskala som den borgerliga regeringen drev igenom innebar att årskullen som påbörjade gymnasieskolan hösten 2011 fick betydligt svårare än tidigare årskullar att få höga betyg. För att kompensera för detta skapades en särskild urvalsgrupp för sökande från den nya gymnasieskolan under en övergångsperiod.

Sökande med utländska betyg (däribland från IB- och EB-utbildning) har under denna övergångsperiod fortsatt att konkurrera med sökande med betyg från den tidigare gymnasieskolan. Eftersom det inte tillkommer några sökande i denna grupp har konkurrensen successivt minskat till fördel för sökande med utländska betyg. Enligt UHR:s rapport Antagning till högre utbildning hösten 2016 är personer med utländska betyg kraftigt överrepresenterade bland de antagna till de mest populära högskoleutbildningarna.

Urvalsgrupperna slås samman fr.o.m. höstterminen 2017. Det innebär att sökande med gymnasieexamen kommer att konkurrera i samma grupp som sökande med utländska betyg.

De utländska betygen har hittills värderats i förhållande till betygsfördelningen i den tidigare gymnasieskolan, där det var betydligt fler elever än nu som fick högsta möjliga betyg. För att sökande med utländska betyg inte systematiskt ska konkurrera ut elever från den nya gymnasieskolan när urvalsgrupperna slås samman är det alltså nödvändigt att anpassa värderingen av de utländska betygen till betygsättningen i den nya gymnasieskolan. UHR:s utgångspunkt har varit att en lika stor andel elever med betyg från IB-utbildning som elever i den mest jämförbara gruppen i den svenska gymnasieskolan ska nå högsta möjliga meritvärde.

Den grupp som IB-eleverna i första hand kommer att konkurrera med platserna om är elever som gått i den reformerade gymnasieskolan. Eftersom båda grupperna har fått svårare än tidigare att få högsta möjliga meritvärde kommer de meritvärden som krävs för att antas till populära högskoleutbildningar sannolikt att sjunka. Förändringarna påverkar alltså samtliga grupper på ett likvärdigt sätt från och med samma tidpunkt. Därför finns det inget behov av övergångsbestämmelser. Även om färre sökande med IB-utbildning än tidigare kommer att få det högsta möjliga meritvärdet kommer det alltså relativt sett inte att bli svårare att antas till populära högskoleutbildningar. Detta är viktigt att betona.

Som nämnts tidigare har jag förståelse för den oro som många upplever, men jag har också fullt förtroende för UHR:s kompetens när det gäller värdering av utländska betyg. Det är alltid svårt att förutse en urvalssituation eftersom många faktorer påverkar utfallet. Därför finns det alltid anledning att noga följa utvecklingen av urvalet till den svenska högskolan. Detta ingår i UHR:s uppdrag.

Stockholm den 7 december 2016

Helene Hellmark Knutsson