Oskäliga avgifter vid annonsering av bostäder

Svar på skriftlig fråga 2018/19:873 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


Fi2019/

02800/KO

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:873 av Angelica Lundberg (SD)

Oskäliga avgifter vid annonsering av bostäder

Angelica Lundberg har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra för konsumenterna och säkerställa att bostadssäljare inte drabbas av oskäliga avgifter vid annonsering.

Bostadsmarknaden är en för konsumenter mycket viktig marknad och det är angeläget att marknadens olika delar fungerar väl. Annonsering är ofta en nödvändig åtgärd för att få till stånd en lyckad bostadsförsäljning. Generellt används för detta ändamål standardiserade annonsavtal, med villkor och priser, som säljaren skriver under.

Berörda myndigheter har möjlighet att granska marknaden inom ramen för sin tillsynsverksamhet. Detta skedde t.ex. 2016 i samband med att Konkurrensverket prövade en anmälan avseende sammanslagning av de då två största annonsplattformarna. Efter att Konkurrensverket i sin utredning kommit fram till att en sammanslagning påtagligt skulle försämra konkurrensen återkallade parterna sin anmälan om företagskoncentration.

Regeringen är angelägen om att konsumenternas ställning på bostadsmarknaden i sin helhet är god. Regeringen fortsätter att följa utvecklingen.

Stockholm den 20 augusti 2019

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-05)