Ordning och reda i välfärdsverksamheter

Svar på skriftlig fråga 2014/15:780 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/04407/K

Dnr Fi2015/04440/K

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:780 av Cecilia Widegren (M) Ordning och reda i välfärdsverksamheter och fråga 2015/16:1 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Utredning av regelverk för välfärdstjänster

Cecilia Widegren har frågat barn-, äldre- och jämställdhetsministern om hur hon och regeringen avser att återkomma till riksdagen och ansvariga myndigheter med skärpta kvalitetskrav och tillsyn, för att säkerställa ordning och reda i välfärden för alla.

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig när och på vilket sätt jag avser att tillmötesgå det tillkännagivande om en utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster som riksdagen beslutat om.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara båda frågorna. Jag besvarar dem i ett gemensamt svar.

Alla människor i Sverige ska erbjudas omsorgs- och stödinsatser som ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och för utförande av uppgifterna ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Det ska inte förekomma missförhållanden, försumlighet och okvalificerade insatser som drabbar utsatta och sjuka. Det är därför angeläget med en effektiv oberoende tillsyn. Det är också angeläget att kommunerna vid upphandlingar träffar avtal som uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen och att kommunerna bedriver en effektiv avtalsuppföljning.

Den 1 september 2015 inrättades Upphandlingsmyndigheten. Genom att placera upphandlingsstödet i en fristående myndighet synliggörs upphandlingsstödet, vilket ger myndigheten rätt förutsättningar att ge kommunerna stöd och vägledning genom hela upphandlingsprocessen. Den nya myndighetens uppdrag är bl.a. att bidra till att upphandlingar planeras, genomförs, följs upp och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt. Att löpande utarbeta stöd vid upphandlingar inom välfärdssektorerna är en viktig uppgift som ligger inom ramen för myndighetens uppdrag. Under 2015 erbjuds landets kommuner utbildning om upphandling av vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.

När det gäller stödboende för vuxna, kan inte vem som helst starta ett sådant boende. Finns det behandlingsinslag kan det krävas tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg för att få bedriva sådan verksamhet. Kommunerna träffar dessutom avtal med utföraren och ansvarar för att följa upp att avtalsvillkoren efterlevs. Detta gäller oavsett om verksamheten är tillståndspliktig eller inte. För närvarande bereds ett förslag inom Socialdepartementet om att införa stödboende för barn och unga som en ny placeringsform i socialtjänstlagen. En proposition planeras att lämnas till riksdagen under hösten 2015.

För att säkerställa hög kvalitet i välfärden har regeringen tillsatt en utredning om ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster (dir. 2015:22). Utredningen, som antagit namnet Välfärdsutredningen, har i uppdrag att bl.a. komma med förslag på hur offentliga medel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo.

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att den ska låta utreda ett utvecklat och delvis nytt regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet vid utförande av välfärdstjänster (bet. 2015/15:FiU32, rskr. 2014/15:243 och rskr. 2014/15:244).

Tillkännagivandet aktualiserar många frågeställningar av komplex karaktär som för närvarande analyseras inom Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i denna fråga.

Stockholm den 23 september 2015

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-10)