Ombildningen av Mälardalens högskola

Svar på skriftlig fråga 2021/22:660 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U2021/ 04 967 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:660 av Maria Nilsson (L) Ombildningen av Mälardalens högskola

Maria Nilsson har frågat mig vilka ytterligare underlag regeringen har inhämtat avseende verksamhetens kvalitet på Mälardalens högskola.

I den forskningspolitiska propositionen (Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, prop. 2020/21:60) aviserade regeringen att Mälardalens högskola blir universitet från den 1 januari 2022 under förutsättning att högskolan kan visa att den har åtgärdat de brister med det interna kvalitetssäkringssystemet som Universitetskanslersämbetet har påtalat. Mälardalens högskola har en framstående position bland landets lärosäten. Det är den högskola som har flest antal doktorander och flest examenstillstånd på forskarnivå, samt en hög andel extern forskningsfinansiering.

Regeringen har, i enlighet med propositionen, inhämtat underlag från Universitetskanslersämbetet om verksamheten vid Mälardalens högskola ur ett kvalitetsperspektiv. Vidare har regeringen inhämtat underlag från Mälardalens högskola angående vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda bristerna med det interna kvalitetssäkringssystemet. Av underlaget framgår bl.a. att Mälardalens högskola har vidtagit åtgärder när det gäller styrning och organisation, jämställdhet samt hur student- och doktorandperspektivet i olika processer ska utvecklas.

Universitetskanslersämbetet ansvarar för det nationella kvalitetssäkringssystemet och kommer inom ramen för sitt självständiga uppdrag att göra en uppföljande granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete. Regeringen kan utifrån de inkomna underlagen konstatera att Mälardalens högskola redan har vidtagit ett flertal relevanta åtgärder och har förtroende för det arbete som bedrivs av lärosätet och Universitetskanslersämbetet.

Det är regeringen som beslutar om en högskola ska benämnas universitet. Detta har regeringen gjort genom en ändring i högskoleförordningen (1993:100). I och med riksdagens beslut om budgeten tillförs lärosätet 130 miljoner kronor i ökade forskningsanslag för att få möjligheter att utvecklas som universitet.

Mälardalens högskola har sedan tidigare examenstillstånd för att ge utbildning på forskarnivå inom sex forskningsområden, som spänner från teknik till utbildningsvetenskap. När lärosätet nu får universitetsstatus kommer det att kunna anordna utbildning på forskarnivå samt examinera doktorer inom alla ämnen som det väljer.

Ett nytt universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning och en del i regeringens långsiktiga politik att stärka Sverige med målet att vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation.

Stockholm den 23 december 2021

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-16)