Oljekommissionens mål och förslag

Svar på skriftlig fråga 2013/14:592 besvarad av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

Dnr N2014/2185/E

Näringsdepartementet

It- och energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:592 av Peter Persson (S) Oljekommissionens mål och förslag

Peter Persson har frågat mig vad jag och regeringen gjort för att uppnå Oljekommissionens målsättningar.

Inledningsvis vill jag understryka att oljekommissionens utgångspunkt, oljeoberoende 2020, var lovvärd. Jämfört med de målsättningar den socialdemokratiska regeringen tidigare arbetat med utgjorde den en ambitionshöjning avseende omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Den vision som Alliansen antagit om ett klimatneutralt samhälle 2050 är betydligt mer långtgående än socialdemokraternas dåvarande målsättning om att minska utsläppen med 60–80 procent till 2050.

Som frågeställaren påpekar föreslog kommissionen att Sverige 2020 skulle använda 20 procent mindre energi, att våra bostäder skulle värmas utan olja, att industrins oljeanvändning skulle minska med 25–40 procent samt att transportsektorn skulle minska användningen av fossila drivmedel med 25–50 procent.

Det första målet, om energieffektivisering, har Alliansen ställt sig bakom och det är också det mål riksdagen på Alliansens förslag antagit. Det andra målet, om utfasning av olja från uppvärmning, är i princip redan uppfyllt. Det tredje målet, som avser industrins oljeanvändning, är vi också på väg att uppfylla då industrins användning av oljeprodukter minskat med nästan 40 procent mellan 2006 och 2011. Det fjärde målet avser transportsektorn som är den största återstående utmaningen. Regeringens insatser inom detta område, vilka jag redan beskrivit i flera frågesvar och interpellationsdebatter, har resulterat i bl.a. effektivare och mer miljövänliga fordon och en kraftig ökning av andelen förnybara drivmedel. Regeringen har även avsatt betydande resurser för forskning och utveckling av framtidens biodrivmedel samt låtit en särskild utredare ta fram förslag till hur vi ska kunna uppnå målsättningarna om en fossiloberoende fordonstrafik 2030, som ett steg på vägen mot ett klimatneutralt samhälle 2050. Jag kan konstatera att utredarens förslag, som för närvarande bereds inom Regeringskansliet, är mer långtgående än de förslag som togs fram av oljekommissionen.

Stockholm den 14 maj 2014

Anna-Karin Hatt

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-05-06)