Ökad tillgång till organ

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2134 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2019/20:2134 av Markus Wiechel (SD)
Ökad tillgång till organ

Markus Wiechel har frågat mig vilka initiativ som kan förväntas från mig för att öka antalet organdonationer i Sverige och om jag exempelvis kan tänka mig att likt Norge utgå från att alla människor önskar donera sina organ eller att avskaffa vetorätten för anhöriga.

I Sverige har antalet organtransplantationer de senaste åren legat på de högsta nivåerna någonsin, ca 800 per år. Trots en över tid positiv utveckling är det dock fortfarande många som får vänta alltför länge på transplantation.

Markus Wiechel jämför situationen i Sverige med den i Norge. Vid internationella jämförelser används måttet antal avlidna donatorer per miljon invånare. I Sverige har det värdet de senaste åren uppgått till drygt 19 avlidna donatorer per miljon invånare och år och i Norge till omkring 21.

När det gäller samtycke till organdonation gäller i stort sett samma regler i Norge som i Sverige. Om en person inte själv uttryckligen har samtyckt till donation kan den ändå genomföras om det inte finns förhållanden som visar på att personen skulle ha motsatt sig det. Om det finns närstående ska dessa tillfrågas om detta. Endast om personens egen inställning är okänd kan närstående neka donationen. En skillnad är att i Norge får donation inte genomföras om personen inte har några närstående. I Sverige finns inte en sådan begränsning.

Ansvaret för en väl fungerande donations- och transplantationsverksamhet vilar ytterst på regionerna. För att stödja utvecklingen inom detta område inrättades 2018 på regeringens initiativ ett nationellt donationsfrämjande centrum vid Socialstyrelsen.

I juni 2019 lämnades i betänkandet Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26) förslag om lagändringar inom detta område, bland annat ett förslag om att ta bort den vetorätt som närstående i dag har. Betänkandet har remitterats och ärendet bereds i Regeringskansliet. Regeringen avser att senare i höst lämna en proposition inom området organdonation.

Det är naturligtvis angeläget att den höga donationsviljan i befolkningen också kommer till uttryck genom att fler donationer kommer till stånd. Regeringen följer därför noga utvecklingen inom detta område.

Stockholm den 16 september 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-04)