Ökad tillgång till blod

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2135 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2019/20:2135 av Markus Wiechel (SD)
Ökad tillgång till blod

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser ta initiativ för att öka tillgången till blod i Sverige och i så fall hur.

Tillgången till blod har stor betydelse för hälso- och sjukvården. Det behövs därför en stabil och fullgod blodförsörjning. Som huvudmän för hälso- och sjukvården ansvarar regionerna för blodverksamheterna i landet och därmed också för att säkerställa en adekvat tillgång på blod och blodplasma.

I en internationell jämförelse står sig Sverige generellt väl vad gäller mängden donerat blod. Vid eventuella bristsituationer finns ett utvecklat samarbete mellan landets olika blodverksamheter där man hjälper varandra.

Socialstyrelsen är den myndighet som ansvarar för reglerna som gäller för blod och blodkomponenter avsedda för transfusion. Socialstyrelsen har nyligen genomfört en översyn av föreskrifterna om blodverksamhet och skickat ut dem på remiss. Remisstiden gick ut den 1 september 2020. Syftet med flera av förslagen till ändringar är att bredda blodgivarpopulationen genom att på ett patientsäkert sätt öka antalet blodgivare.

Vad gäller blodförsörjningen på längre sikt överlämnade Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) i april 2020 delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) som bland annat innehåller bedömningar i fråga


om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap. Utredningen anför att den har för avsikt att återkomma i blodfrågan i sitt slutbetänkande. Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 28 februari 2022.

Stockholm den 16 september 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-04)