Ökad inblandning av etanol i bensin

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1656 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

Miljöminister Andreas Carlgren

den 3 oktober

Svar på fråga

2006/07:1656 Ökad inblandning av etanol i bensin

Miljöminister Andreas Carlgren

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige kan tidigarelägga en ökad inblandning av etanol i svensk bensin.

Som Betty Malmberg skriver regleras inblandningen av etanol i bensin av EU:s bränslekvalitetsdirektiv (98/70/EG).

Bränslekvalitetsdirektivet är ett harmoniserat direktiv och ska tillämpas i alla medlemsländer på samma sätt. Sverige kan inte ensidigt tillåta högre inblandning av exempelvis etanol än vad direktivet föreskriver.

I dag tillåter bränslekvalitetsdirektivet högst 5 procent inblandning av etanol i bensin. För närvarande pågår EU-förhandlingar om ett nytt bränslekvalitetsdirektiv. Bland annat föreslås en ny specifikation för bensin som ska ge möjlighet till högst 10 procent etanolinblandning. Enligt förslaget ska ändringen träda i kraft den 31 december 2008. Sverige stöder förslaget och verkar för att det snabbt ska genomföras.

Sverige har sedan länge drivit frågan om ökad inblandning av etanol i bensin på EU-nivå och vi avser att höja inblandningsvolymen så fort det blir legalt och tekniskt möjligt. Men för att förändringen ska få ordentligt genomslag behöver den globala etanolproduktionen, samt tillgången på etanol, öka kraftigt. Regeringen driver därför frågan om avskaffande av EU-tullarna på etanol, vilket skulle möjliggöra ett större utbud av ur energisynpunkt fördelaktig etanol till lägre pris för konsumenterna. Regeringen anser också att det nu finns skäl och möjligheter att så snart det är möjligt ta bort villkoret som gäller för att etanol som låginblandas i bensin ska vara skattebefriad och därmed behandla denna på samma sätt som etanol som används i drivmedlet E 85. Slopandet av villkoret kräver ett godkännande från EU.

Inblandningen av biobränslen i bensin och i diesel påverkar sammansättningen hos förbränningsgaserna och därmed fordonstillverkarnas möjligheter att uppfylla EU:s bilavgaskrav. Därför är det viktigt att varje förändring i bränslespecifikationen föregås av en noggrann analys av effekterna.

Inom EU är det CEN (EU:s standardiseringsorgan) som har till uppgift att ta fram standarder för motorbränslen, såsom bensin och diesel. Sverige driver aktivt på för att CEN ska ta fram nya standarder för bensin och diesel som tillåter högre inblandning av biobränslen samt standarder för biobränslen.

Just nu arbetar CEN med att ta fram standarder för diesel med 10 procent FAME/FAEE (fettsyror) och för bensin med 10 procent etanol samt för E 85 (bensin med 85 procent etanol). Dessa arbeten förväntas bli klara tidigast om ett år.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-18 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-10-03 Svar anmält: 2007-10-04
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-18)