Obligatoriska pensionärsråd för ökat inflytande

Svar på skriftlig fråga 2013/14:663 besvarad av Jennie Nilsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Dnr S2014/4622/FST

Socialdepartementet

Barn- och äldreministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:663 av Jennie Nilsson (S) Obligatoriska pensionärsråd för ökat inflytande

Jennie Nilsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att pensionärsråd ska bli obligatoriska i alla kommuner.

Ansvaret för samråden ligger hos våra självständiga kommuner och landsting. Dialog och samråd är viktiga delar i samverkan mellan den offentliga sektorn och organisationerna. I såväl Socialtjänstlagen, 5 kap.

6 §, som i 8 § Hälso- och sjukvårdslagen, framgår det att samverkan ska ske mellan kommun och organisationer respektive landsting och organisationer. Av Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) framgår det också att processer ska finnas som säkerställer samverkan.

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att kartlägga kommuners och landstings former för samråd med organisationer som företräder äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppdraget redovisades i december 2012. I rapporten framkommer att organisationerna upplever att problemen med samråden bottnar i ett ointresse från politiker och tjänstemän. Som en följd av ett regeringsuppdrag 2011 om en kartläggning av metoder för brukarmedverkan, har Socialstyrelsen tagit fram en vägledning, ”Att ge ordet och lämna plats” (2013). Den riktar sig i första hand till personal inom socialtjänsten, psykiatrin samt missbruks- och beroendevården, men kan även användas av brukarorganisationer för att utveckla metoder för ökat inflytande och ökad medverkan.

Regeringen har slutit en överenskommelse inom det sociala området med Sveriges Kommuner och Landsting och idéburna organisationer. Överenskommelsen syftar till att stärka idéburna organisationer som självständiga röstbärare och stödja framväxten av en mångfald utförare inom sjukvård och omsorg. Överenskommelsen vilar på sex principer som grund för samverkan och uppföljning av överenskommelsen. Dessa är självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Varje part har egna åtaganden och åtgärder, kopplat till principerna, som redovisas i en årlig rapport. Överenskommelsen vilar på det gemensamma åtagandet att göra överenskommelsen känd både nationellt och lokalt, att verka för att stödja initiativ till överenskommelser mellan parter på lokal nivå, samt att systematiskt och kontinuerligt följa upp överenskommelsens genomförande och utveckla dess innehåll. Överenskommelsen är en avsiktsförklaring mellan det offentliga och det idéburna, och det ankommer på parterna att utveckla innehållet i avsiktsförklaringen.

Jag har, inom ramen för regeringens samarbete med pensionärsorganisationerna, vid flera tillfällen diskuterat frågan om samråd. Vi har bjudit in Sveriges Kommuner och Landsting som nu har inlett en dialog med organisationerna om hur samrådsformerna i kommunerna kan utvecklas.

Det är inte, enligt min bedömning, möjligt att lagstifta om hur civilsamhällets organisationer ska bedriva sitt arbete.

Stockholm den 11 juni 2014

Maria Larsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-04)