Nyindustrialiseringsstrategins genomförande

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1689 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/04463/FÖF

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1689 av Laila Naraghi (S) Nyindustrialiseringsstrategins genomförande

Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att regeringens nyindustrialiseringsstrategi ska implementeras, inklusive dess delar om att kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.

Nyindustrialiseringsstrategin Smart industri beslutades av regeringen i januari 2016. I juni samma år presenterade regeringen en handlingsplan för genomförandet, med 45 åtgärder för att stärka förutsättningarna för industrin att klara av den ökande internationella konkurrensen och det omvandlingstryck som industrin står inför, framför allt drivet av digitaliseringen och krav på omställning till hållbar produktion.

De 45 åtgärderna fördelas över strategins fyra fokusområden: digitalisering, hållbar produktion, kompetensförsörjning samt forskning och utveckling. Regeringen avser att återkomma med en ny, uppdaterad handlingsplan.

I handlingsplanen arbetar regeringen brett, och över politikområdenas gränser. Vi kan inte möta utmaningarna för en konkurrenskraftig svensk industri bara med näringspolitiska verktyg, i synnerhet inte på kompetensförsörjningsområdet.

Regeringens kunskapslyft, som innebär ett stort antal nya permanenta utbildningsplatser inom universitet och högskolor, yrkeshögskolan, folkhögskolan samt inom komvux, syftar till att ge fler människor möjlighet att ta del av utbildning. Därtill är det en viktig del av genomförandet av Smart industri-strategin.

På kompetensförsörjningsområdet ingår även åtgärder för:

  • bättre regional samverkan kring yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning;
  • ökat intresse för industrirelevanta utbildningar;
  • förbättrade möjligheter att tillvarata internationell kompetens inom bristyrken;
  • att utbildningssystemet ska stärka elevernas kunskaper och kompetenser i industrirelevanta ämnen (teknik, matematik, programmering), särskilt mot bakgrund av omställningen till en digitaliserad ekonomi;
  • att stärka små och medelstora industriföretags strategiska kompetensförsörjningsarbete.

Utöver åtgärder inom respektive fokusområde stärks strategins genomförande av ett antal horisontella insatser. Bland annat

har regeringen uppdragit åt Tillväxtverket att främja nyindustrialisering på regional nivå. I genomförandet är de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna viktiga, bland annat genom sin närhet till industrin och den roll de spelar för kompetensförsörjning genom de verktyg som de regionala kompetensplattformarna utgör.

Regeringen har vidare initierat samverkansprogram inom fem svenska styrkeområden, som ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Ett av samverkansprogrammen är Uppkopplad industri och nya material och har nära koppling till genomförandet av Smart industri-strategin.

Stockholm den 6 juli 2017

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-27)