ny myndighet för arkivering av bild-, ljud- och skrivet material

Svar på skriftlig fråga 2003/04:366 besvarad av

den 10 december

Svar på fråga 2003/04:366 om ny myndighet för arkivering av bild-, ljud- och skrivet material

Utbildningsminister Thomas Östros

Yvonne Ångström har ställt frågan till min kollega, Marita Ulvskog, om hon är beredd att överväga möjligheten att inrätta en ny myndighet för arkivering av bild-, ljud- och skrivet material samt att lokalisera denna utanför Stockholm, exempelvis till Norrlands inland. Då Yvonne Ångströms fråga rör myndigheter som tillhör mitt politikområde svarar jag på den ställda frågan.

Målet för svensk forskningspolitik är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet. Forskningsbibliotek och forskningsarkiv fyller en viktig funktion för att uppfylla det målet. De har till uppgift att öka tillgängligheten till svenskt tryck, ljud och rörliga bilder och därmed förbättra informationsförsörjningen inom forskningen.

Statens ljud- och bildarkiv är Sveriges nationalarkiv för de audiovisuella medierna. Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek för det svenska trycket samt ansvarar för samordning och utveckling av forskningsbiblioteksväsendet genom BIBSAM (Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling).

Verksamheten och arbetsformerna vid de båda myndigheterna ses för tillfället över. Låt mig påpeka att den beskrivning av uppdragen som Yvonne Ångström presenterar, inte fångar hela syftet med utredningarna. Det är den befintliga strukturen för två existerande myndigheter som ses över. Fokus ligger på myndigheternas verksamhet och arbetsformer i stort. Det långsiktiga bevarandet är enbart en aspekt av uppdragen. En minst lika viktig fråga för regeringen är myndigheternas förutsättningar att samla in material utifrån den snabba förändring av både mediebilden och tryckt material som pågått under ett antal år och förväntas fortsätta i hög takt. Häri ligger en stor uppgift att se över lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument som är styrande för de två myndigheternas insamlande av material. För Kungl. bibliotekets del är även uppgiften att se över BIBSAM:s uppdrag och verksamhet för nationell samordning och utveckling av forskningsbiblioteksväsendet en central fråga.

Svaret på Yvonne Ångströms fråga om jag är beredd att överväga möjligheten att inrätta en ny myndighet för arkivering av rörliga bilder, ljud och skrivet material är att det inte är aktuellt att inrätta en ny myndighet för dessa frågor.

Händelser

Inlämnad: 2003-12-01 Anmäld: 2003-12-01 Besvarad: 2003-12-10 Svar anmält: 2003-12-11

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2003-12-01)