Nordiska skillnader avseende skydd av riskgrupper

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1615 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/05447/SOF

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1615 av Markus Wiechel (SD)
Nordiska skillnader avseende skydd av riskgrupper

Markus Wiechel har frågat mig hur Sveriges åtgärder skiljer sig för att skydda riskgrupperna från de som våra grannländer har vidtagit.

Markus Wiechel ställde samma fråga till mig den 5 juni. Jag lämnar samma svar nu som jag gjorde då.

Sverige och världen går igenom en historisk kris. Vi är mitt i en pandemi med miljontals smittade människor och hundratusentals dödsfall globalt. I Sverige är det i likhet med övriga länder framför allt äldre som har drabbats. Eftersom de olika länderna befinner sig i olika faser av pandemin är det av förklarliga skäl svårt att redan nu jämföra effekterna av de olika ländernas strategier, men jag vill passa på att nämna några av de åtgärder som vi i Sverige har vidtagit som riktar sig till målgruppen äldre.

I mars 2020 gick regeringen och Folkhälsomyndigheten ut med skarpa rekommendationer om att inte besöka anhöriga vid särskilda boendeformer för äldre. Flera boenden valde att införa förbud mot besök. Ett nationellt besöksförbud infördes den 1 april 2020, vilket nyligen har förlängts till den 31 augusti 2020.

Den 12 mars gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en informationsinsats riktad till personal inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Uppdraget har bland annat inneburit att myndigheten tagit fram webutbildningar om basala hygienrutiner och om hur skyddsutrustning ska användas.

Den 16 mars fick Socialstyrelsen i uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19.

Vidare publicerade Socialstyrelsen i slutet av april ett kunskapsstöd om arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom. Detta dokument ger stöd till personal och chefer i särskilda boendeformer för äldre om hur arbetssätt kan anpassas då personer med demenssjukdom bär på coronavirus.

Slutligen vill jag nämna att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) just har avslutat en omfattande tillsyn av den vård och behandling som ges till personer på särskilda boenden för äldre. Jag väntar på återkoppling från denna. Tillsynen är en fördjupning av den nyligen avslutade tillsynen av över tusen verksamheter inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst samt LSS-boenden för vuxna. IVO granskar bland annat om personer som bor på särskilda boenden får vård och behandling utifrån den enskildes behov, om det görs individuella bedömningar avseende behov av vårdnivå och om det vid de särskilda boendena finns förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till de som inte bedöms ha behov av sjukhusvård.

Stockholm den 24 juni 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)