Naturbruksprogrammen

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1152 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Dnr U2016/02106/GV

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1152 av Betty Malmberg (M) Naturbruksprogrammen

Betty Malmberg har frågat mig om vad jag avser att vidta för omedelbara åtgärder för att tydliggöra vad som kommer att gälla vid höstterminsstarten för presumtiva elever på naturbruksprogrammen och för huvudmännen.

Låt mig först ge en kort bakgrund till det arbete som Statens skolverk nyligen redovisat när det gäller gymnasieskolans naturbruksprogram.
I syfte att trygga den nationella kompetensförsörjningen, minska arbetslösheten bland ungdomar och underlätta övergången från skola till arbetsliv gav den förra regeringen en särskild utredare i uppdrag att bl.a. utreda dimensioneringen av gymnasial yrkesutbildning. Utredaren skulle bl.a. lämna förslag som syftar till att undvika kompetensbrist och minska risken för överutbildning inom yrkesområden med svag efterfrågan på arbetsmarknaden. Utredaren fick också i uppdrag att analysera om det finns anledning att göra mindre justeringar i det nationella utbudet av inriktningar och nationella program (dir. 2014:50).

Regeringen beslutade genom tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2015:15) att utredningen skulle föreslå de justeringar av det nationella utbudet av inriktningar inom gymnasiala yrkesutbildningar som bedöms vara mest angelägna. I sitt delbetänkande En yrkesinriktning inom teknikprogrammet (SOU 2015:29) redovisade utredningen förslag till justeringar av naturbruksprogrammet. Utredningen ansåg att programmets inriktningar är otydliga, att det finns problem vad gäller vilka kurser som får erbjudas inom programfördjupningen och att det finns en risk för ekonomisk överkompensation för vissa utbildningar. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som programfördjupning och inriktningarnas innehåll och omfattning. Skolverkets beslut när det gäller dessa frågor påverkar elevernas möjligheter till vidare studier inom högskolan.

Med anledning av utredningens förslag gav regeringen Skolverket i uppdrag att med utgångspunkt i utredningens förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet föreslå hur många gymnasiepoäng de nya inriktningarna ska omfatta och examensmål för programmet. Skolverket har nyligen redovisat uppdraget och nu kommer frågan om eventuella förändringar av programmet att beredas i sedvanlig ordning inom Regeringskansliet.

En utgångspunkt för de förändringar som kan komma att göras bör vara att säkerställa att samtliga inriktningar inom naturbruksprogrammet får den yrkeskaraktär som examensmålen avser. En annan utgångspunkt bör vara att de huvudmän som tillhandahåller vissa naturbruksutbildningar inte ska överkompenseras för sina kostnader.

Några förändringar av programmets inriktningar planeras inte inför höstterminen 2016. Vad gäller frågan om information till elever och huvudmän om vad som gäller inför höstterminen 2016 så är det en uppgift för Skolverket.

Stockholm den 4 maj 2016

Aida Hadzialic

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-04-26)