Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1598 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

Statsrådet Lena Hallengren (S)


S2018/

04318

/FST

Socialdepartementet

Barn-

äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1598 av Bengt Eliasson (L)
Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans

Bengt Eliasson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillförsäkra att Försäkringskassans bedömningar av behovet av personlig assistans sker på ett sätt som inte innebär något omotiverat intrång i den personliga integriteten.

Jag är helt enig med Bengt Eliasson om att medborgare som kommer i kontakt med myndigheter ska mötas med respekt och det är särskilt viktigt om det rör medborgarens privatliv. Den värdegrund som ligger till grund för arbetet vid Sveriges myndigheter består av sex principer och handlar bland annat om att behandla alla människor lika och med respekt. Alla nyanställda medarbetare på Försäkringskassan får också utbildning i den värdegrund som ska lägga en professionell plattform för vad det innebär att arbeta i staten.

För att kunna bedöma rätten till assistansersättning måste Försäkringskassan ha tillräcklig beslutsunderlag och det kan innebära att integritetsnära frågor ställs till den som ansöker om ersättning. Självfallet ska frågorna inte innebära större intrång i den personliga integriteten än vad som är nödvändigt. Jag vill därför understryka hur viktigt det är att integriteten respekteras i mötet med myndigheter.

Försäkringskassan har i uppdrag att analysera och redovisa utvecklingen av förtroendet för myndigheten och bl.a. mäter de årligen i en kundundersökning hur enskilda upplever myndighetens service och bemötande. När det gäller assistansersättningen har myndigheten de senaste två åren fått jämförelsevis bra omdömen när det gäller upplevelse av tillgänglighet och respektfullt bemötande men resultaten har försämrats.

Det är en uppgift för Försäkringskassan att följa upp och initiera insatser som bidrar till att öka förtroendet för myndigheten. Jag följer noga denna fråga genom täta dialoger med myndigheten och i kontakter med företrädare för funktionshindersrörelsen.

Avslutningsvis vill jag säga att i den översyn av lagen som just nu pågår är syftet bland annat att få till stånd ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Stockholm den 16 augusti 2018

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-02)