Mygg i Nedre Dalälven

Svar på skriftlig fråga 2015/16:782 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00394/Nm

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:782 av Patrik Lundqvist (S) Mygg i Nedre Dalälven

Patrik Lundqvist har frågat mig hur resursfördelningen för mygg-bekämpningen ser ut för 2016 och om jag kan tänka mig att ta initiativ till ett svenskt deltagande i ett eventuellt internationellt projekt för att bekämpa myggor.

Vissa år är översvämningsmygg ett stort problem för de personer som berörs. Att möjligheten till uteliv och friluftsliv begränsas den varma och ljusa tiden på året är självfallet mycket frustrerande och stressande för många.

För år 2016 har Jordbruksverket totalt 8 mnkr för att fördela till de kommuner och länsstyrelser som söker medel för hantering av över-svämningsmygg. Det handlar om 3 mnkr från Naturvårdsverkets regleringsbrev och 5 mnkr från landsbygdsprogrammet. Medlen ska användas till förebyggande åtgärder och till myggbekämpning.

  

Det är regeringens uppfattning att förebyggande åtgärder är av stor vikt och att en balans mellan förebyggande åtgärder och bekämpning måste hittas. Flera forskningsrapporter visar att det är möjligt att begränsa massförekomsten av översvämningsmygg på ett ekologiskt och eko-nomiskt hållbart sätt genom en kombination av förebyggande åtgärder och bekämpning. Det är den hantering av frågan som regeringen ser framför sig.

Det finns goda exempel på förebyggande åtgärder, t.ex. i Forshaga kommun som trots förra årets i övrigt myggrika sommar hade färre mygglarver än tidigare i de myggdrabbade områdena. Halterna låg tydligt under de nivåer som krävs för att få ta tillståndet till bekämpning i an-språk. De metoder som kommunen har tillämpat är utplacering av gasol-fällor i kläckningsområden, slyröjning i strategiska områden, bete och dialog med vattenregleringsföretaget.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län lämnade också för ett par år sedan in en omfattande redovisning med förslag till hur myggproblemet kan hanteras på lång sikt. Det är ett mycket värdefullt inspel som visar strategier som fungerar förebyggande. Det är åtgärder som i huvudsak kan tillämpas utan regeringens medverkan och som till stora delar kan finansieras via landsbygdsprogrammet.

Regeringens uppfattning är att myggfrågan ska hanteras och finansieras lokalt och regionalt. Det är på denna nivå som man bäst känner miljön och de lokala och regionala förutsättningarna. Det finns inte en lösning på myggproblematiken som kan appliceras på alla regioner. Lösningen måste beslutas i regionen utifrån de regionala förutsättningarna av de som bor i regionen.

 

När det gäller det eventuella internationella projekt som Patrik Lundqvist skriver om pågår det en intressant utveckling men i dagsläget finns det inte något konkret förslag för regeringen att ta ställning till.

Stockholm den 17 februari 2016

Åsa Romson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-02-09)