Moratorium för tillståndsärenden för småskaliga vattenverksamheter

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1127 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/01089/Nm

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1127 av Kristina Yngwe (C) Moratorium för tillståndsärenden för småskaliga vattenverksamheter

Kristina Yngwe har frågat mig hur jag ser på möjligheten att införa ett tillfälligt stopp, ett moratorium, för ny- och omprövning av befintliga mindre vattenverksamheter till dess att ett nytt regelverk är på plats.

Som jag har svarat i samband med tidigare riksdagsfrågor följer det av miljöbalken en skyldighet för tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn över de verksamheter som omfattas av tillsynsansvaret. Länsstyrelsen ansvarar som huvudregel för tillsynen över vattenverksamheter och ska därmed se till att sådana verksamheter inom länet bedrivs på ett sätt som är fören-ligt med miljöbalkens bestämmelser. Denna tillsyn sker i enlighet med sedan länge beslutade regelverk och jag förutsätter att Kristina Yngwe och jag är överens om att vattenverksamhet även fortsättningsvis som huvudregel ska vara tillståndspliktigt. Om en tillståndspliktig verksamhet bedrivs utan tillstånd är det tillsynsmyndighetens, i detta fall länsstyrel-sens, ansvar att se till att rättelse sker.

På riksdagens initiativ tillsatte den förra regeringen den så kallade vatten-verksamhetsutredningen (M 2012:01) för att se över reglerna om vatten-verksamheter. Vattenverksamhetsutredningen har överlämnat två del-betänkanden och ett slutbetänkande till regeringen. Samtliga betänkan-den har remitterats och förslagen från utredningen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Jag har inte för avsikt att ta några nya initiativ under tiden som detta arbete pågår.

En framtida lagreglering behöver se till att vi ökar takten för att anpassa vattenkraften till miljökraven, och bidra till att vi når de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen samt de mål som finns inom energi- och klimatpolitiken. I detta arbete har regeringen uppmärksammat att


förhållandena för småskalig vattenkraft bör övervägas särskilt, t.ex. vad gäller värnande av kulturmiljöintressen.

Stockholm den 27 april 2016

Åsa Romson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-04-18)